ยกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า 6 เดือน

จากสถานการแพร่ระบา ดของเชื้ อ cv ในช่วงนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวลายกเว้นค่าไฟ โดยได้เผยว่า

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ

จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บคำไฟฟ้าอัตราชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU) และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตรา TOU)

ตั้งแต่ค่ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่ความต้องการ

พลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค