ไฟเขียวจ่ายเยียวย ารอบ 2

เป็นอีกประเด็น เมื่อที่ประชุม ครม.วันนี้ เคาะใช้เงิ นกู้อีก 4.4 หมื่นล้าน ดูแลผู้ประกันตน ม.39 และ 40

ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มได้เยียวย าอีก 1 เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติขย ายกรอบวงเงิ นอีก

44,314 ล้านบาท รวมเป็นเงิ น 77,785 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงิ นเยียวย าเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับ

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงิ นเยียวย า

ก้อนให ม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่เปิดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด

ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบี ยนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33 ก็จะได้รับเงิ นเยียวย าเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทรวงแรงงาน

จะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นเยียวย าผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายที่ชัดเจน โดยกระทรวงแรงงานต้องกลับไป

จัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไทยคู่ฟ้า