คืนเงินประกันไฟฟ้า

เป็นอีกประเด็นตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ได้รับเงิน

แล้วทั้งสิ้นประมาณ 2.28 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,155 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลข

โทรศัพท์ 0 2256 3333 โดยไม่มีปิดการลงทะเบียน รวมถึงตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจ

สอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ที่ https:// measy.mea.or.th

(ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง) โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับ

หมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัย

เพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้า

นครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.